من کوثر را خیلی دوست دارمقلب

 کوثر دو سال ازمن بزرگ تراست.

کوثر یک خواهر خیلی بامزه داره که اسمش کیمیا است.

من خیلی کیمیا را دوست دارمقلب 

من و کوثر بیشتر هم دیگر را توی سبزوار خانه ی

مادربزرگمان می بینیملبخند 

آخر من تهرانی هستم و او مشهدی.

کیمیاهم که بچه است و باسها و هومن بازی و دعوا می کند.

من و کوثر با دختردایی مامانمان لعیابازی می کنیمچشمک

 

 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز