ما فکر می کنیم که فیل بزرگ ترین جانور دنیا است.

ولی فیل بزرگ ترین حیوان نیست بزرگ ترین جانور دنیا نهنگ  است.

نهنگ  به اندازه ی بیست فیل است.

رگ های نهنگ آنقدر بزرگ است که یک بچه ی کوچک می تواند توی آن چهار دست و

پا حرکت کند.نهنگ می تواند هزارها از این جانوران کوچک را یک جا بخورد.