امروز من خیلی خوش حالم چون دخترخاله ام کوثر میاد.

تازه امشب چهارشنبه سوری است.کوثر شب میاد اما قبل از اینکه ما آتیش بازی کنیم و ترقه بزنیم و فشفشه روشن کنیم.دخترخاله کوچیکم که اسمش سها است و اندازه ی هومنه تنهایی رفته بود سبزوار.سها هم امروز میاد.

ما امشب می ریم خونه ی خاله فهیمه (مامان سها) .همه میان اون جا.

چهارشنبه سوری خوبی داشته باشید!