گلی خوش بوی در حمام روزی

رسید ازدست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری 

 که از بوی دل انگیز تو مستم

بگفتا من گلی ناچیز بودم

ولیکن مدتی با گل نشستم

کمال هم نشین درمن اثر کرد

 وگرنه من همان خاکم که هستم.

 

نام شاعر:سعدی شیرازی