ما دوروز پیش رفتیم شمال.

اولش رفتیم کلاردشت.کلاردشت خیلی سرد بود برای همین هم رفتیم عباس آباد.وقتی رسیدیم  عباس آباد شب بود.برای همین رفتیم به یک استراحتگاه ساحلی.توی یه آلاچیق چادر زدیم و بعد هم رفتیم ساحل بازی کنیم.هومن رفت توی دریا و منم رفتم شن بازی.

بعد از اینکه بازی مون تمون شد رفتیم شام بخوریم و بعدم رفتیم خوابیدیم.

صبح که بیدار شدیم سوار ماشین شدیم و رفتیم.یه جا وایستادیم و صبحانه خوردیم و بعد هم رفتیم.یه جا کنار دریا نشستیم تا ناهار بخوریم.تا مامان و بابا مون ناهار(جوجه) آماده می کردن من و هومن رفتیم تو دریا و کلی بازی کردیم.اونجا ساحلش شن نداشت و سنگ داشت.برای همین هومن تو آب سنگ پرت می کرد و منم سنگای خوشگل جمع میکردم.

خلاصه ناهار خوردیم و رفتیم به سمت تهران.

همین طور که تو جاده ها می رفتیم شب شد.

توی یک شهر کوچیک وایستادیم و شام خوردیم.

بعدشم که خودتون میدونید.کم کم رسیدیم خونه خودمون.

 

یه چیزی رو یادم رفت بگمنیشخند

ما وقتی تو جاده ها می رفتیم

تو تونل همه مون داد می زدیم

(تونل تونل،تونل تونل)

 

 

به این می گن یک مسافرت خوب شمالی