دوست و همنشین

گلی خوش بوی در حمام روزی

رسید ازدست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری 

 که از بوی دل انگیز تو مستم

بگفتا من گلی ناچیز بودم

ولیکن مدتی با گل نشستم

کمال هم نشین درمن اثر کرد

 وگرنه من همان خاکم که هستم.

 

نام شاعر:سعدی شیرازی

/ 2 نظر / 9 بازدید
baba

شعر خوبیه خوب بنویس کی یادت داده[خنده]

عمو حامد

´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´...........................´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´&