معما

 به معما های زیر جواب دهید :

 

معمای 1

پنج سیب روی میز بود.دوتا را برمی داریم.حالا چند سیب داریم؟

 

معمای 2

هفت  شترمرغ می خواهند به وطن شان پرواز کنند.فصل بهار مناسب تر است یا پاییز؟

 

معمای 3

بابای مینا سه بچه دارد.اسم یکی شنگول و اسم یکی منگول .

اسم بچه ی سومی چیست؟

 

معمای 4

یک چوپان می خواهد یک گوسفند و یک گرگ و یک بسته کاه رو ببره آن طرف رود.

قایق هم فقط جای دو نفر رو داره.او باید چکار کند که گرگه گوسفند را نخوره و گوسفنده

بسته ی کاه رو؟

 

معمای 5

حضرت موسی از هر حیوان چندتا به کشتی برد؟

 

معمای 6

فرض کنید شما راننده ی یک اتوبوس هستید.در استگاه اول هفت نفر سوار می شوند و

چهار نفر پیاده می شوند.در استگاه دوم یک نفر پیاده می شود و نه نفر سوار

می شوند.در استگاه سوم فقط دو نفر پیاده می شوند.حالا سن راننده چقدر است؟

 

معمای7

یک چوپان بیست گوسفند داشت.همه شون مردند بجز هفت تا.حالا چوپان چند

گوسفند دارد؟

 

معمای 8

آقای کر و لالی می ره داروخونه.می خواسته مسواک بخره.او با حرکات دست نشان

 می ده که مسواک می خواد.اون آقا هم می فهمه و بهش مسواک می ده.

حالا اگر روزی یک فرد نابینایی بخواهد برای دوستش عینک آفتابی بخرد باید مغازه دار را

چگونه متوجه کند؟

 

معمای 9

از یک نفر می پرسند:"شما با آن خانم چه ارتباطی دارید؟" آن فرد جواب می دهد:"او

مامانم است اما من پسرش نیستم." چطور چنین چیزی ممکن است؟

 

پاسخ معما ها

جواب معمای 1

دو سیب داریم. چون دوتا را برداشتیم.

 

جواب معمای 2

شترمرغ که پرواز نمی کنه!!!

 

جواب معمای 3

اسم بچه ی سومی مینا است.

 

جواب معمای 4

اول با گوسفند می ره آن طرف و خالی برمی گرده.بعد گرگ رو می بره اون طرف و با گوسفند برمی گرده.با بسته ی کاه میره اون طرف و خالی برمی گرده.باگوسفند می ره اون طرف رود و از آن جا می ره.

 

جواب معمای 5

حضرت موسی نبرد.حضرت نوح برد.

 

جواب معمای 6

با دقت به سوال نگاه کنید.فرض کنید خودتان راننده ی اتوبوس هستید.پس سن راننده همان سن خودتان است.

 

جواب معمای 7

برای چوپان هفت گوسفند باقی مانده.چون همه مردند و فقط هفت تا ماندند.

 

جواب معمای 8

آن فرد نابینا بود و می توانست حرف بزند.لال که نبود.

 

جواب معمای 9

حتما وقتی پسر مامان نباشیم دخترشیم دیگه!!!!

 

جواب کدام معما رادرست داده بودید؟؟؟

 

/ 0 نظر / 89 بازدید